ข่าวเด่นการศึกษาไทย

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

คุมจริยธรรมครู ห้ามขายสินค้าแก่นักเรียน


เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำลังจัดทำประชาพิจารณ์ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... และร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้าย ซึ่งจะบังคับให้ข้าราชการครูฯต้องปฏิบัติตามร่างประมวลจริยธรรมว่า จริยธรรมข้าราชการเป็นเรื่องที่สำคัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกกฎจริยธรรมมาใช้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง หรือองค์กรต่างๆ ได้กำหนดจริยธรรมในเรื่องนี้ รวมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจริยธรรมด้วยเช่นกัน เพราะหากไม่กำหนดไว้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายอาจจะไม่ทราบว่าจริยธรรมที่ตัวเองต้องให้ความสนใจ และต้องยึดถือมีอะไรบ้าง ฉะนั้น การจะกำหนดจริยธรรมเกี่ยวข้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องมี ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมที่จะกำหนดต้องสามารถปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมได้ ไม่จำเป็นต้องกำหนดไปแล้วปรับปรุงไม่ได้ 
นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯ พ.ศ. ... และร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯที่อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากข้าราชการครูฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องทาง ก.ค.ศ.จะนำความเห็นต่างๆ มาพิจารณา เพื่อนำมาปรับและทบทวนร่างดังกล่าวอีกครั้ง ทั้งนี้ ไม่อยากให้ข้าราชการครูฯกังวลว่าเรื่องนี้จะทำให้ข้าราชการครูฯ มีความยากลำบากในการปฏิบัติตน เพราะปกติแล้วข้าราชการครูฯประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้ว อีกทั้ง ครูส่วนใหญ่มีความประพฤติที่ดี จะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจประพฤติไม่ดี ดังนั้น คิดว่าเรื่องนี้ไม่กระทบกับข้าราชการครูฯ อย่างแน่นอน และหากมองว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ก็ควรต้องมีร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯ พ.ศ. ...และร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯออกมาใช้จะช่วยส่งเสริมวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น 
"การนำของมาขายแก่นักเรียนเป็นเรื่องที่ไม่ควร เพราะครูต้องเป็นผู้ให้ ไม่ใช่มาทำการค้า ซึ่งในร่างประมวลจริยธรรมฯคงไม่สามารถระบุรายละเอียดข้อห้ามไว้ได้หมด จึงต้องระบุเป็นหลักการกว้างๆ และสำนักงาน ก.ค.ศ.อาจจะออกแนวปฏิบัติที่จะมีรายละเอียดข้อห้ามต่างๆ แจ้งไปอีกครั้ง เพื่อให้ปฏิบัติได้" นางรัตนากล่าว 
นางรัตนากล่าวอีกว่า ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯ พ.ศ. ... และร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯใกล้เคียงกับของส่วนราชการอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อย่างไรก็ตาม ช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้เสนอร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯ พ.ศ. ... เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว แต่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ใหม่ จึงส่งเรื่องกลับมาทบทวน และยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น